תנאי השימוש באתר לולו

תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

 • חברת מילועוף אינטגרצית פטם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן " מפעילת האתר" ו/או " החברה") מאפשרת לציבור הרחב גישה ושימוש באתר האינטרנט המצוי בשליטתה שכתובתו: https://www.luluchicken.co.il (להלן: "האתר"), הכל בכפיפות לתנאי ההתקשרות והשימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "תנאי השימוש").
 • החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את תנאי השימוש. במקרה כזה, השינוי יהא תקף החל מרגע פרסומו באתר, והכל מבלי שהחברה תהא מחוייבת להודיע על כך באופן מיוחד למשתמשים, ועל המשתמש החובה להתעדכן בעצמו טרם השימוש באתר בתנאי השימוש העדכניים.
 • לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי הרכישה המקוונת באתר, או בכל שירות אחר המוצע באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון הוראות מסמך תנאי שימוש זה וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
 • מובהר, כי כל שימוש באתר ובכלל זאת גלישה באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 • על כן, אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן ו/או יש לו השגה כל שהיא לגביהם, עליו להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

שימוש אסור באתר

השימוש באתר זה מוגבל אך ורק לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ולהוראות הדין הכללי. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

 • אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש ו/או לפגוע בפעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים ו/או לשבש להפריע את שימושם באתר.
 • אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 • אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר. על המשתמש באתר להיות אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962.
 • אסור לעשות כל שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.
 • כל תכני האתר הינם מוגנים. ויובהר: השימוש באתר אינו כולל מתן אישור להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר, מבלי שהחברה נתנה לכך את הסכמתה בכתב ומראש, ושימושים אלו אסורים בהחלט.

פרטיות ושמירת מידע

 • טרם גלישה ו/או כל שימוש אחר באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון גם את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה בקישור הנמצא בתחתית כל עמוד באתר.
 • פרטי המידע הנמסרים על ידי הגולשים במסגרת השימוש באתר מאובטחים על ידי החברה והחברה פועלת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
 • בנוסף, עשויים לפעול באתר יישומים ו/או ממשקים שונים האוספים וצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר ומנתחים אותו.
 • המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.
 • החברה תפעיל את מיטב מאמציה לוודא את שמירת הפרטיות של הפעולות של משתמשי האתר באמצעות האתר, בכפוף להוראות כל דין.
 • מובהר כי בעת ביצוע פעולות שונות באתר המשתמש עשוי לקבל הצעות החברה לקבל ממנה ו/או מטעם צדדים שלישיים הודעות ו/או דיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת.

אחריות

 • האתר ניתן לשימוש הגולשים בתצורתו הנוכחית כמו שהוא כפי שמצאה לנכון החברה. החברה אינה אחראית להתאמת האתר לדרישות המשתמשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה, כלפי החברה בגין תצורת האתר, מאפייניו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לדרישות המשתמש.
 • מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא (ישיר ו/או עקיף) כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר ו/או בתכניו.
 • ידוע למשתמש, כי האתר אף עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלישיים. לחברה אין שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והיא אינה נושאת באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם. עוד יובהר, כי חלק מהמידע ותכני המידע המופיעים באתר נמסרו לחברה ע"י צדדים שלישיים. מובהר למשתמש, כי החברה לא ביצעה בדיקה כלשהי בנוגע לתכנים והיא אינה אחראית לתכנים ו/או למידע אשר נמסרו לה מצדדים שלישיים, אפילו אם אלו יהיו פוגעניים ו/או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות, פגיעה בקניין רוחני, פגיעה בפרטיות, לשון הרע, השמצות וגידופים, בוטות מינית, גזענות וכדומה ו/או כל עוולה אחרת).
 • ידוע למשתמש באתר, כי כל מערכת תקשורת ממוחשבת, המבוססת על תוכנות ורכיבי חומרה שונים (ובכלל זאת גם האינטרנט עצמו) עשויה לסבול לעתים מתקלות. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת (ולמעשה כלל אינה יכולה להתחייב) שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת.
  בנוסף מובהר, כי עשויות לחול הפסקות שירות זמניות, שיבושים או הפרעות במתן שירותי האתר וכי החברה אף רשאית לנתק או להגביל זמנית את פעילות האתר לשם ביצוע פעולות תחזוקה, הקמה ו/או שדרוג, ו/או במצבי חירום, מסיבות ביטחון ו/או בשל נסיבות של כוח עליון. מובהר ,כי החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מתקלות שאינן בשליטת החברה ובכלל זאת, תקלות ברשת האינטרנט. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת החברה, אשר ימנעו מהחברה לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הפעולה. במקרה כזה, יושב למבצע רכישה באתר, אשר בוטלה ביוזמת החברה בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו, ותבוטל פעולת החיוב.
  ויודגש: החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו פעולה באתר לא הושלמה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש לבצע פעולות באתר.
 • עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים/זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים, סוסים טרויאנים וכיוצ"ב. אחריות המשתמש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה, על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.
 • ידוע למשתמש כי יתכן ובתכני האתר ייפלו טעויות ו/או שיבושים שונים כגון: טעויות סופר, טעויות ניסוח והגהה. החברה לא תהא אחראית לנזק שנגרם עקב קיום טעויות ו/או שיבושים אלו.
 • החברה או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה ו/או בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.
 • הלקוח יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד ג' ו/או לחברה בגין כל מעשה ו/או מחדל העומדים בניגוד לחובותיו של הלקוח כל פי הסכם זה ומעצם שימושו באתר, ובכלל זאת בכל הנוגע לטעיות בהזמנה, טעיות במסירת נתונים (כגון: לגבי סוג המוצר, כמויות, כתובת למשלוח, פרטי אמצעי תשלום וכדומה) ו/או בהקלדת הנתונים וכדומה.
 • מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי החברה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות במסמך תנאי שימוש אלו ו/או בהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. בכל מקרה שהוא, תהיה אחריות החברה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל המידע והתכנים המצויים באתר, ובכלל זאת, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחריים, חומר ו/או מידע טכנולוגי ובכלל זאת תוכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של החברה ו/או אלו מחוזקים על ידה בהתאם להוראות הדין. מובהר, כי שימוש כלשהו בזכויות אלה, הינו אך ורק בכפוף לקבלת אישור מהחברה.
 • אין להכניס שינויים (מכל סוג שהוא), ו/או להעתיק ו/או להפיץ (בכל דרך), ו/או להציג (בכל דרך) ו/או לבצע, ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להעביר (בתמורה ו/או שלא בתמורה) את המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה (ו/או כל חלק מהם), ובכלל זאת, גם קבצי מדיה ו/או קבצי אודיו ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

מידע מסחרי ופרסומות

 • החברה עשוייה להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן "הפרסומות").
 • בחלק מהמקרים, הצבת פרסומות בשטחי האתר מתבצעת באופן עצמאי על ידי צד שלישי, ללא מעורבות כלשהיא של החברה.
 • החברה אינה אחראית לפרסומות באתר ו/או לתוכנן ו/או למידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא.
 • הפרסומות, תוכנן ו/או המידע הנכלל בהן – הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים, והם אינם מהווים חסות ו/או המלצה ו/או עידוד ע"י החברה להשתמש ו/או לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים באותן פרסומות.
 • צדדים המפרסמים באתר עשויים לאסוף מידע על הגולש. למידע נוסף ראו מדיניות הפרטיות של החברה בקישור שבתחתית דף זה.

המוצרים

 • החברה משווקת מוצרים שונים ובפרט מוצרי עוף.
 • במסגרת האתר ניתנת האפשרות למשתמש באתר לרכוש מוצרים המשווקים באתר.
 • החברה אינה מתחייבת למכור את כל מגוון המוצרים שהיא משווקת במסגרת אפיקי שיווק אחרים גם באתר והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים שהיא משווקת באמצעות האתר בכל עת, וזאת מכל סיבה שהיא וללא כל הודעה מוקדמת.
 • מחירי המוצרים באתר הינם כפי שפורסמו באתר בעת ההזמנה. החברה רשאית לשנות את המחירים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה אינה מחויבת לזהות בין מחירי האתר למחירים באפיקי שיווק אחרים של החברה.
 • החברה גם רשאית לערוך מבצעים והנחות במסגרת האתר, והיא רשאית להפסיקם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • משתמש אשר מבצע עסקה באתר (להלן: "לקוח") מסכים לתנאים המפורטים במסמך תנאי שימוש זה ביחס לכל עסקה שהינו מבצע במסגרת האתר.
 • כל המוצרים המשווקים ע"י החברה במסגרת האתר הינם מוצרים חדשים וללא פגם, באריזתם המקורית, אלא אם ציון אחרת ע"י החברה.
 • האחריות הניתנת למוצרים הנמכרים במסגרת האתר הינה בהתאם לאחריות יצרן החלה לגבי כל מוצר ומוצר .
 • מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש שנעשה במוצר בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להוראות שימוש אחרות שנמסרו ללקוח על ידי החברה . יצויין, כי יתכן ולגבי חלק מהמוצרים ישנן הוראות לגבי אופן אחסון המוצרים. על הלקוח לאחסן את המוצרים בהתאם להוראות האחסון האמורות. לכן, טרם ביצוע שימוש כלשהו במוצר, על הלקוח לקרוא בעיון את הוראות היצרן ו/או הוראות שימוש אחרות (לרבות לגבי אופן אחסון המוצר) אשר סופקו לו עם המוצר ו/או ע"י החברה. ככל ויש ללקוח שאלות לגבי אופן שימוש במוצר כלשהו, עליו לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה טרם השימוש במוצר.
 • מאחר ויתכנו רגישויות שונות, אצל אנשים שונים, למוצרים מזון שונים, אשר לא ניתן לצפות מראש – מובהר, כי החברה לא תהא אחראית במידה והלקוח הינו אלרגי למוצר ו/או מגלה רגישות יתר למוצר. לכן ככל וקיים ספק ללקוח באשר לרגישותו למוצר, עליו להימנע משימוש כלשהו במוצר.
 • תמונות המוצרים (ו/או בקשר אל המוצרים) המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. מובהר, כי מעת לעת עשויים לחול הבדלים בצורתם החיצונית של המוצרים ו/או אריזתם. יתכנו גם הבדלים בין המידע המוצג באתר לבין המידע המפורט על אריזת המוצר. במקרה של פער כאמור, מתבקש הלקוח לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה טרם השימוש במוצר.
 • במסגרת האתר, עשויים להופיע גם מוצרים אשר משווקים ע"י צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על התכנים המפורסמים ביחס למוצרים אלו, ואין לראות בהצגת המוצרים באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה של החברה ביחס לטיבם ו/או מאפייניהם של המוצרים האמורים.

הזמנת מוצרים

 • החברה עושה מאמץ להחזיק מלאי זמין מהמוצרים, אך לעיתים מוצרים עשויים להיות חסרים במלאי. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של מוצרים, ובכל מקרה, התחייבות החברה לאספקת המוצרים הינה רק לאחר אישור ההזמנה.
 • לאחר ביצוע הזמנה באתר (בדר" כ בתוך דקות מביצוע ההזמנה), יקבל הלקוח פירוט של הזמנתו באמצעות אחד ו/או י ותר מפרטי ההתקשרות שמסר.
 • לקוח שביצע עסקה יוודא שקיבל בסמוך לביצוע ההזמנה דוא"ל מהחברה ובו פרטי ההזמנה. במקרה והלקוח לא קיבל הלקוח דוא"ל כאמור עליו לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
 • על הלקוח לבדוק מיד עם קבלת אישור ההזמנה את פרטי הזמנתו.
 • ככל ונפלה טעות בהזמנה ו/או הלקוח מעוניין לשנותה ו/או לבטל את פרטי הזמנתו עליו לפנות למוקד הלקוחות של החברה באופן מיידי.
 • החברה פועלת ומשקיעה זמן ומשאבים בטיפול בהזמנה והכנתה למשלוח ללקוח. לכן החברה אינה יכולה להתחייב לאפשרות לשינוי ההזמנה ו/או במועד שהינו פחות מ-24 שעות למועד בו אמורה ההזמנה להגיע לידי הלקוח.
 • החברה רשאית לסרב לביצוע הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק וללקוח לא תהא כל טענה ביחס לכך. בפרט, מובהר, כי הזמנת המוצרים באתר אינה לסיטונאים. החברה רשאית לסרב לביצוע הזמנה בהיקף שאינו סביר לדעתה.
 • למען הסדר הטוב, מובהר כי התחייבות החברה לביצוע הזמנה הינה רק לאחר אישורה ע"י החברה ואישור ביצוע התשלום עבור ההזמנה. בין היתר החברה רשאית לסרב להזמנה גם מהטעם שנפלו טעויות באתר כגון ביחס למוצר מסוים ו/או מחירו.
 • בכפוף להוראות הדין הכללי, החברה רשאית, מכל סיבה שהיא לסרב לביצוע עסקה גם לאחר שהוזמנה באתר. החברה תודיע למבצע ההזמנה על היעדר אישור לביצועה העסקה ו/או ביטול העסקה בסמוך לכך. החברה גם רשאית, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל במלאי ו/או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם.
 • החברה אינה מתחייבת על המשך שיווקו של מוצר לתקופה כלשהי והחברה רשאית להפסיק, באופן מידי שיווק של מוצר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא.

שקילה וכמויות

 • חלק לא מבוטל מהמוצרים הינם מוצרים הנמכרים לפי משקל או יחידות. בנסיבות הללו, לא ניתן לבצע כמובן הזמנה מדויקת לפי משקל, ועל הלקוח לציין במסגרת ההזמנה את המשקל בקירוב שהוא מעוניין בו מהמוצר. מובהר, כי המשקל המוצר שישלח ללקוח יהיה שונה ולא יהיה זהה באופן מדויק למשקל שננקב בהזמנה ע"י הלקוח.
 • מובהר, כי לגבי מרבית המוצרים המדובר במוצרים שהינם לאחר פעולות ניקוי ו/או התאמתו לרכישה לפני הלקוח ושקילת המוצר מתבצעת לאחר פעולות אלו. יחד עם זאת, מובהר כי חלק מהמוצרים עשויים לאבד ממשקלם עד הגעתם ללקוח, כתוצאה מתהליכים טבעיים כגון אידוי נוזלים וכדומה. לגבי חלק מהמוצרים, שקילתם מתבצעת לפני פעולות ניקוי ו/או התאמתו לרכישה לפני הלקוח. כתוצאה מפעולות אלו עשוי להיות המשקל של המוצר שמגיע בפועל ללקוח נמוך יותר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר משלוח מוצרים מסויימים מתחת למספר יחידות מסוים ו/או משקל מסויים.

אופן ומועדי אספקת המוצרים

שירות המשלוחים והאספקה של החברה מתבצע לאזורי חלוקה שונים המצויים כולם בגבולות מדינת ישראל, לפי החלטת החברה. החברה רשאית לשנות אזורי חלוקה אלו, לפי שיקול דעתה והינה רשאית להוסיף או להסיר אזורי חלוקה בכל עת. החברה אף רשאית להתנות חלוקה באזורים מסוימים בתנאים שונים ו/או בתוספת תשלום. את אזורי החלוקה העדכניים ניתן לבדוק בפרסום באתר.

 • לכן, בטרם ביצוע הזמנה על הלקוח לבדוק באתר את מועד האספקה הקרוב ליישוב אליו מיועד המשלוח.
 • התחייבות החברה למועדי אספקת המוצרים ולאזורי החלוקה הינה למועדים המפורסמים במסגרת האתר. החברה רשאית לדחות את מועד אספקת המוצרים בעד 2 ימי עסקים. ככל ותחול דחייה במועדים כאמור, יקבל הלקוח הודעה על כך ממוקד שירות הלקוחות של החברה.
 • ככל והלקוח מעוניין במועד אספקה אחר ו/או בביצוע אספקה פרטנית אליו – יפנה הלקוח למוקד שירות הלקוחות של החברה. הפרטים המלאים לגבי משלוח פרטי ימסרו ללקוח בעת פניה למוקד הלקוחות של החברה.
 • החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל בהתאם לפרטים שהושארו ע"י הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. משלוח המוצרים יבוצע על ידי החברה או באמצעות שירות משלוחים אחר.
 • באופן רגיל החברה תעשה מאמץ לבצע את האספקה עד לבית הלקוח. יחד עם זאת, במקרים מתאימים החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות בכתובת סמוכה, אשר תתואם עם הלקוח מראש, מטעמים ביטחוניים ו/או משיקולים לוגיסטיים של החברה. ביישובים קטנים, קהילתיים, כפרים, מושבים קיבוצים וכיוצ"ב, המוצר עשוי להיות מסופק לסניף הדואר או לכתובת אחרת מרכזית ביישוב, והלקוח יקבל הודעה מתאימה בעניין. על הלקוח להיות ערוך לכך ולקליטת המשלוח בנקודה האמורה.
 • החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, ונמצא במלאי. החברה משתדלת לעדכן באתר בנוגע למוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. מובהר כי החברה עצמה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מוצרים מסוים ורכישת המוצרים על ידי הלקוחות הינה רק על בסיס הזמנות שאושרו ע"י החברה.
 • מובהר כי הלקוח אינו זכאי לקבל פיצוי כלשהו בשל עיכוב בהגעת המשלוח אליו (ו/או חלקו). ככל והלקוח לא קיבל את המשלוח ו/או חלקו, תעמוד ללקוח הזכות לבטל את הרכישה לגבי המוצרים שלא סופקו, מבלי לשלם דמי ביטול, או לבקש משלוח מחודש של המוצרים שלא סופקו ללקוח. החברה לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.
 • מבלי לגרוע מהאמור החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, אירועים ביטחוניים וכדומה.
 • חלק מהמוצרים עשויים לכלול דמי משלוח. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מיוחד ו/או משלוח מחוץ לישראל. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על דמי המשלוח בגין הובלה חריגה ו/או משלוח מיוחד.
 • .במקרים מסוימים, תעמוד ללקוח גם האפשרות לאיסוף עצמי של המוצרים. איסוף עצמי יתבצע רק בתיאום מול שירות הלקוחות של החברה.
 • נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה החברה לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום כלשהוא בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאית החברה לחייב את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.
 • החברה רשאית לדרוש, במועד אספקת המוצר, וכתנאי לאספקת המוצר, את חתימתו של האדם אשר מבקש לקבל לידיו את המוצר וכן הצגה של תעודת הזהות שלו. בנוסף החברה רשאית לדרוש, כתנאי לאספקת המוצר, את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי באמצעותו נרכש המוצר בעת מסירת המוצר ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 • הלקוח יבדוק את המשלוח מיד לאחר קבלתו ובכלל זאת את החשבונית שצורפה למשלוח.
 • במקרה של פערים ו/או אי התאמה בין החשבונית למשלוח שהתקבל ו/או להזמנה מוצרים או בכל עניין אחר בקשר להזמנה ו/או המשלוח, על הלקוח לפנות באופן מיידי למוקד שירות הלקוחות של החברה.
 • בנוסף, על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, ו/או בשונה ממה שהזמין – עליו לפנות מידית לשירות הלקוחות של החברה. בנוסף, הלקוח מתחייב לאחסן את המוצר בהתאם להוראות האחסון שיש למוצר עד להחזרתו ו/או החלפתו.

ביטול עסקה / החזרת מוצרים (לא חל על מוצרי מזון)

ביטול עסקה והחזרת מוצרים ו/או החלפתם תתבצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. בכל סתירה שבין הוראות החוק והתקנות לתנאי השימוש האמורים, יגברו הוראות החוק והתקנות וביטול העסקה תתבצע באמצעות המנגנונים המפורטים שם. מבלי לגרוע מהאמור, יפורטו הדברים הבאים:

 • לא ניתן לבטל עסקאות על מוצרי מזון.
 • הלקוח יהיה רשאי לבטל הזמנה או להחליף מוצר שהזמין במוצר אחר ממוצרי האתר בתוך 14 יום מביצוע העסקה ו/או מהמועד שקיבל את המוצר לידיו (לפי המאוחר), לאחר שהציג בפני החברה חשבונית מס המעידה על רכישת המוצר, תאריך ביצוע העסקה ותאריך קבלת המוצר לידיו, ובתנאי שהמוצר שהזמין מצוי באריזתו המקורית סגורה והינו באותו מצב כפי שנשלח אליו והמוצר נשמר ואוחסן אצל הלקוח בהתאם להוראות השימוש והאחסון שחלות ביחס למוצר. ביטל לקוח עסקה לרכישת מוצר, עקב פגם במוצר שקיבל או עקב אי התאמה בין המוצר שקיבל לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב איחור חריג באספקת המוצר (איחור מעל 7 ימים) – תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום שמסר הלקוח לחברה הודעה על רצונו לבטל את העסקה, את התשלום ששולם בפועל ע"י הלקוח בגין העסקה. בנוסף, החברה תבטל את חיובו של הלקוח בתשלומים נוספים (ככל וישנם) בגין העסקה. החברה תמסור ללקוח הודעה על ביטול חיוביו.
 • ביטל לקוח עסקה לרכישת מוצר שלא עקב פגם במוצר שקיבל או אי התאמה כאמור לעיל, או עקב איחור חריג באספקת המוצר- תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום שמסר הלקוח לחברה הודעה על רצונו לבטל את העסקה, את התשלום ששולם בפועל ע"י הלקוח בגין העסקה. בנוסף החברה תבטל את חיובו של הלקוח בתשלומים נוספים (ככל וישנם) בגין העסקה. החברה תמסור ללקוח הודעה על ביטול חיוביו. מובהר כי החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לגבות (ובכלל זאת באמצעות קיזוז מהכספים ששולמו ע"י הלקוח) דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר העסקה או 100 ש״ח, לפי הנמוך מבניהם, וזאת בתוספת תשלום בעבור עלויות המשלוח שבעסקה.
 • הלקוח רשאי בתוך 14 יום מהמועד בו קיבל את המוצר להחליפו במוצרים אחרים מהאתר. ככל והמוצר הוחלף במוצר בשווי גבוה משווי העסקה המקורית יחויב הלקוח בהפרש בתוספת עלויות שיהיו לחברה בגין ההחלפה (ככל ויהיו); ככל והמוצר הוחלף במוצר בשווי זהה לעסקה המקורית יחויב הלקוח בעלויות שיהיו לחברה בגין ההחלפה; ככל והמוצר החלופי היה בשווי נמוך מהעסקה המקורית יזוכה הלקוח בהפרש בקיזוז עלויות שיהיו לחברה בגין ההחלפה.
 • מובהר, כי תנאי לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר הוא שהמוצר הוחזר לחברה באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו, במסירה אישית או בדואר רשום, וכי המוצר נשמר ואוחסן אצל הלקוח בהתאם להוראות השימוש והאחסון שחלות ביחס למוצר.
 • עוד מובהר, ועל אף האמור לעיל, כי בכל מקרה של ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר (אלא אם כן מדובר במוצר תקול או פגום) – כל העלויות הכרוכות בהשבת ו/או משלוח המוצר חזרה לחברה ו/או שליחת מוצר חלופי ללקוח יחולו, ללא יוצא מן הכלל, על הלקוח.
 • ככל והחברה נאלצה לשאת בעלויות סליקת אשראי בגין ביטול עסקה, יחויב הלקוח בעלויות הסליקה על פי שיקול דעתה של החברה.
 • זיכוי עבור המוצרים שיוחזרו במקרה של ביטול עסקה או החלפת מוצר יהיה זיכוי מלא למעט דמי הביטול (במקרה בהם רשאית החברה לגבות דמי ביטול), עלויות משלוח המוצרים, עלויות סליקה וכן כל עלות אחרת שהושתה על החברה כתוצאה מביטול העסקה או החלפת המוצר. זיכוי הלקוח הינו בכפוף לכך שהמוצרים הגיעו לחברה במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.

שירות לקוחות

 • החברה מפעילה שירות לקוחות בטלפון 050-9729995.
 • ניתן לפנות לשירות הלקוחות בקשר לאתר ופעילותו ובשאלות לגבי המוצרים בשעות הפעילות בימים להשלים ימים ושעות.

שונות

 • רישומי החברה, ככל וקיימים, בדבר פעולות המתבצעות באמצעות האתר ו/או באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • החברה רשאית, אך לא מחוייבת, לאכוף את הוראות תנאי שימוש זה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרה של תנאי השימוש מצד משתמש או צד ג' כלשהו.

הדין החל

 • הדין החל לגבי האתר ופעילותו הן דיני מדינת ישראל. פרשנותו של מסמך תנאי שימוש זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לדיני מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במיקום נדרש.
 • מסמך זה עודכן לאחרונה בחודש ספטמבר 2022. המסמך ותנאיו ניתנים לשינוי בכל עת ע"י החברה. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.מילועוף אינטגרצית פטם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

לקוחות יקרים,

חנות האתר פתוחה להזמנות!

מהמפעל אליכם - הכי טרי שיש

התחילו שיחה
התחילו שיחה
היי, איך אנחנו יכולים לעזור?